Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń: +48 61 623 50 66

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

contact-form.svg

Formularz kontaktowy

IOD:

Konrad Orliński

rodo@jamano.pl

Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się z Imogena, gdzie w trakcie kontaktu telefonicznego dochodzi do nagrywania rozmowy

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest IMOGENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań, NIP 7792523064, REGON 388060257, KRS 0000880206, (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez korespondencje kierowaną na adres e-mail: kontakt@homelab24.pl albo tradycyjną pocztą kierowaną na adres: Imogena Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu podnoszenia jakości naszych usług oraz załatwiania zgłaszanych przez Państwa spraw, np. rejestracji wizyty lub wystawienia recepty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes). W przypadku przekazywania przez Państwa szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadczają Państwo, że wyrażają zgodę na ich wykorzystanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO - zgoda). Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości załatwienia zgłaszanych przez Państwa spraw. Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? Dane z rozmów telefonicznych będziemy wykorzystywać nie dłużej niż 3 miesiące od momentu nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ? W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

Nasze kanały dostępu socialmedia

icon-blue-facebook.svg
logo-blue-instagram.svg
logo-blue-tiktok.svg
logo-blue-linkedin.svg